Religionsfilosofisk litteratur och
Esoteriska klassiker

Förlagets böcker kan köpas i bokhandeln
och via internet-bokhandlare

REINKARNATION%20HAMPTON%20OMSLAG

REINKARNATION 

– EN KRISTEN LÄRA –

Människan har sedan urminnes tider sökt svar på de stora eviga frågorna, vem är jag, varifrån kommer jag, och i vilken riktning leder livet mig? Finns det någon mening med livet? Finns det någon rättvisa? Finns det en gudomlig försyn som styr allt som händer? Vad händer efter döden? Av alla idéer i religionshistorien finns det ingen som är mer universell i sin dragningskraft än idén om reinkarnation, tanken om att själen utvecklar sig genom successiva liv. Författaren till denna bok visar klart och tydligt att även kristendomen både har en sådan undervisning, och att den är förenlig med denna tanke.
Pastor Charles Hampton beskriver hur begrepp som arvsynd, syndernas förlåtelse och evig fördömelse är oförenliga med den undervisning Kristus själv gav. Han visar på ett intressant sätt hur tanken om reinkarnation, dvs. själens utveckling genom suc- cessiva liv är ständigt närvarande i den tidiga kyrkan. Sökandet efter evigt liv, själens eviga liv går som en röd tråd genom de heliga skrifterna.
Charles Hampton, (1886-1958), prästvigdes den 17 augusti 1917 av biskop James Ingall Wedgwood i den Liberala Katolska Kyrkan. Hampton konsekrerades senare till biskop i Los Angeles, Kalifor- nien 1931 av biskop Irving Cooper.

Beställ nu
bokomslag enkelsidig

Mysterium Tremendum

Raymond Blanch

I denna bok som nu för första gången i sin helhet utkommer på svenska, tar författaren utgångs­punkt i den Liberala Katolska Kyrkans liturgi. Han gör en djup­dykning i begreppet Den Heliga Treenig­heten och ger läsaren sin tolkning av kristna sym­boler och ritualer.
Mysterium Tremendum ger på ett övertygande sätt en djupgående meta­fysisk förklaring till livets stora mysterium, Mysterium Tre­mendum, Nattvardens Mysterium, och kastar nytt ljus över gamla begrepp som t.ex. syndernas förlåtelse.
Mysterium Tremendum pekar på människans inre väsen, hennes ursprung och hennes andliga framtid. Boken beskriver Guds kraft i det yttre såväl som i det inre.
Mysterium Tremendum talar om universums andliga natur och den urgamla visdom som alltid har existerat och som är den verkliga grunden för Paulus mystiska och esoteriska kristna filosofi.
Raymond Blanch, präst i Liberala Katolska Kyrkan i Sydney Australien, belyser på ett levande sätt Paulus mystiska under­visning kring begreppet ”Kristus-i-Oss”, och manifestationen av Kristus som Den Andra Personen i Treenigheten som be­själar allt levande, här och nu. Mysterium Tremendum kan be­traktas som en grundbok i ämnet Den Heliga Treenigheten.

Boken kan endast beställas från Bokförlaget Rafael: www.rafaelforlag.se och kostar 149:- inkl. moms + porto.

ISBN: 978-91-87910-05-0


Beställ nu
bokomslag enkelsidig

De Kristna Mysterierna

Sten von Krusenstierna

De Kristna Mysterierna utkommer nu för första gången på svenska. Människan har i alla tider sökt efter en djupare kunskap och förståelse inför de stora och eviga frågorna. Biskop Sten von Krusenstierna leder läsaren in i de kristna Mysterierna och skildrar på ett sakligt och rättframt sätt hur historiska omständigheter, tidsandan och forna mysteriereligioner banade väg för kristendomen. Boken för oss till Kristi första efterföljare, de Apostoliska kyrkofäderna såväl som till andra apokryfiska texter, och beskriver hur tidiga gnostiker hade en stark och djup påverkan på kyrkofäderna. Läsaren får kontakt med tidiga texter i ämnen som bl.a. beskriver de kristna invigningsriterna, instruktioner för dopet, själens pre-existens och det eviga livet.
Mysteriereligionerna var de rådande under denna tidsperiod. Betydelsen av ord som tillskrivs Jesus såsom ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” Joh. 3:3, och av Paulus: ”Vi är begravda med honom genom dopet till döden” Rom. 6:4, blir bara förståeliga om man hänvisar till Mysterierna. Varför ska vi begravas i dopet? Vad innebar det att födas på nytt?
Boken ger på ett befriande sätt läsaren en djupare insikt och förståelse för kristendomens förkristna ursprung såväl som för hur stora delar av den ursprungliga insikten och förståelsen genom tiden urvattnats eller helt försvunnit.

ISBN: 978-91-87910-04-3

Boken kan också beställas direkt från Bokförlaget Rafael enl. nedan.
Pris inkl. moms: 149:-.  Porto tillkommer

Beställ nu
bokomslag enkelsidig

Nyckeln till ditt Inre

Bertil Mebius-Schröder

NYCKELN TILL DITT INRE är en resa genom den kristna esoteriken som leder läsaren in i det inre universum och in i den centrala läran, den gudomliga visdomstraditionen. Boken erbjuder läsaren en djupare förståelse och insikt i kristendomens innersta väsen, såväl som dess inre undervisning och mystik som existerat alltsedan urminnes tider. Läsaren ges enkla och lättförståeliga redskap och nycklar till att upptäcka sitt inre jag. Boken kan med fördel användas som en ”meditativ handbok”, en kompass där läsaren guidas av sin inre gudomliga gnista och själv tar ut sin kompassriktning i sitt sökande efter den heliga porten.

Bertil Mebius-Schröder (f. 1953) biskop i Liberala Katolska Kyrkan, Province of Sweden - Denmark, har genom sina studier, bl.a i USA, tillägnat sig en djupare förståelse i den urgamla visdomsläran. Han har undervisat i ämnen som den ursprungliga visdomstraditionen, esoterisk kristendom och teosofi, både i in- och utland. Biskop Bertil är redaktör för tidningen Gnostica och är en känd föredragshållare, både i Europa såväl som i USA.

ISBN: 978-91-87910-03-6

Boken kan också beställas direkt från Bokförlaget Rafael enl. nedan.
Pris inkl. moms: 159:-.  Porto tillkommer

Beställ nu
kristen gnosis-bokomslag-enkelsida-1

Kristen Gnosis

C. W. Leadbeater

Språk: Danska

Kristen Gnosis indvarslar en nyorientering i menneskers religiøse søgen, og giver et nyt syn på Gud, skabelsen, menneskeheden og udviklingen.
Det græske ord Gnosis betyder Viden. I religiøs sammenhæng får ordet et bredere perspektiv, hvor det betegner Den Guddommelige Visdom, en viden og forståelse af de åndelige Mysterier, der kulminerer i en intuitiv illumination.

Gennem de sidste hundrede år har verden oplevet en hurtig voksende interesse for de dybere sandheder i den gamle gnosis. Det skyldes delvis opdagelsen af gamle dokumenter, men i lige så høj grad kirkens forsømmelighed med hensyn til at give en fornuftig åndelig vejledning til det moderne menneske.
I Kristen Gnosis beskriver biskop C.W. Leadbeater hvordan læren om reinkarnation og årsag og virken (karmaloven) genfindes i de hellige skrifter og i trosbekendelserne. Bogen omhandler bl.a. evolutionen set fra et esoterisk perspektiv, engleverdenen, Vor Frue, Sakramenterne og metafysiske fortolkninger af Johannes-evange­liet og trosbekendelserne.
Manuskriptet til bogen blev fundet i Adyarbiblioteket, og skabte noget af en sensation i den åndsvidenskabelige verden, da den første gang blev udgivet på engelsk i 1983. Kristen Gnosis viste sig at være endnu en perle fra C.W. Leadbeaters hånd.

Biskop CW. Leadbeater har givet os et nyt logisk verdenssyn og et nyt teologisk koncept, som vi kan værdsætte og forstå. Det er den gamle gnosis med videnskabelige, filosofiske og teologiske acceptable tanker om Gud, mennesket og universet. Med andre ord - en ny gnosis.

ISBN: 978-91-87910-00-5

Boken beställes direkt från Bokförlaget Rafael enl. nedan.
SEK 289:- Pris inkl. moms.   Porto tillkommer.
Dkr. 259.- Pris inkl. moms.   Porto tillkommer.

Beställ nu
fdslens mirakel-omslag-enkelsida-1

Fødslens Mirakel

Geoffrey Hodson

Språk: Danska

Geoffrey Hodson, en af vor tids største og mest anerkendte clairvoyante forsker beskriver i sin bog Fødslens Mirakel et fosters åndelige udvikling. Hodsons forskning er ligeså banebrydende som den kendte fotograf Lennart Nilssons billeder fra 1965 af det fysiske fosters udvikling.

Hodsons clairvoyante iagttagelser følger i detalje opbygningen af fosterets æteriske, astrale og mentale legemer, ligesom han også ser hvornår sjælen tager bolig i den fysiske krop.

Beskrivelsen af hvordan Vor Frue er med i hele forløbet, med sine hjælpende engle og naturånder er en hel skabelsesberetning i sig selv.

Som gravid - og kommende mor vil det være en oplevelse ud over det sædvanlige også at følge med i den åndelige opbygning af den lille sjæl, og udviklingen af den samhørighed der er så speciel for mor og barn.
Geoffrey Hodson, 1896 - 1983, er kendt for som en af vor tids største og mest anerkendte clairvoyante skikkelser. Han er forfatter til mere end 40 bøger i esoteriske emner, og har desuden sammen med anerkendte videnskabsmænd udført clairvoyant forskning indenfor områder som fysik, medicin, antropologi og arkæologi.

ISBN: 978-91-87910-01-2

Pris inkl. moms:
SEK 159:- Pris inkl. moms.   Porto tillkommer.
Dkr 139.-  Pris inkl. moms.   Porto tillkommer.

Beställ nu